Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego

Piątek, 28.05.2021
Obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego
Jakie mają obowiązki kierowcy samochodu ciężarowego?

Kierowca samochodu ciężarowego to pracownik prowadzący ciężarówkę bądź inny pojazd, o wadze powyżej 3.5t (poza autobusami, z przyczepami bądź bez) na ustalonej trasie krajowej lub międzynarodowej (od punktu A do punktu B) celem dostarczenia bądź dystrybucji danego ładunku, który w czasie pracy wykonuje również inne czynności towarzyszące. Zadania oraz czynności robocze kierowcy określone zostały w umowie, którą ten podpisał ze swoim pracodawcą. Nie da się ukryć, że usługi transportowe i spedycyjne rządzą się swoimi prawami, a więc zasadnicza część obowiązków pracowników zasiadających za kierownicą pojazdów ciężarowych będzie tożsama.

Transport, spedycja, logistyka – podstawowe obowiązki kierowcy w branży TSL

Każdy kierowca, niezależnie czy chodzi o spedycję krajową czy międzynarodową, zobowiązany jest wykonywać swoją pracę starannie oraz sumiennie, a także stosować się do poleceń przełożonych – oczywiście, jeśli nie są sprzeczne z prawem czy umową o pracę. Do jego podstawowych obowiązków należy kierowanie pojazdem ciężarowych w ruchu krajowym/międzynarodowym oraz czynności z tym związane.


Przygotowanie do przewozu

Kierowca po otrzymaniu zlecenia przewozowego zmuszony jest pobrać i skompletować odpowiednią dokumentację, której posiadanie będzie niezbędne w czasie wykonywania zlecenia. Dokumentację tę można podzielić na 4 grupy:

Dokumenty osobiste: paszport/dowód/wiza, prawo jazdy, karta do tachografu cyfrowego.
Dokumenty środka transportu drogowego: dowód rejestracyjny pojazdu oraz naczepy/przyczepy wraz z ważnymi badaniami technicznymi, zezwolenie transportowe, ubezpieczenie OC oraz zieloną kartę ubezpieczenia, kartę paliwową, instrukcję wypadkową ADR (dla przewozów w ramach konwencji ADR - koniecznie w językach krajów, przez które będzie jechał), komplet znaków ostrzegawczych, certyfikat FCR (dla artykułów ATP), certyfikat czystości cysterny (dla cystern), upoważnienie do kierowania pojazdem/naczepą/przyczepą (wraz z tłumaczeniem), certyfikaty w zależności od wykonywanego przewozu.
Dokumenty ładunku: międzynarodowy list przewozowy CRM + załączniki, dokument przewozu celnego (TIR + certyfikat zamknięcia lub T1/T2).
Inne dokumenty: w zależności od przewożonego ładunku zezwolenia/świadectwa weterynaryjne, fitosanitarne, pochodzenia towaru, na przewód odpadów, instrukcje dotyczące trasy wykonywania transportu, wskazany UCW i UCD, karnet ATA etc.
Wszystkie dokumenty muszą być aktualne.


Załadunek towaru

Kierowca ma szereg obowiązków związanych z załadunkiem przewożonego towaru. Pracownik musi przyjąć ładunek we wskazanym miejscu – w ustalonym dniu oraz godzinie, nadzorować ładunek (bądź odnotować w liście CRM, że nie miał takiej możliwości), a także zapoznać się z jego stanem, właściwościami, rodzajem. Spedycja międzynarodowa obwarowana jest wieloma przepisami prawnymi. To kierowca odpowiada za bezpieczny przewóz ładunku począwszy od chwili jego załadowania. Niezgodność stanu faktycznego z listem przewozowym czy specyfikacją towarową wymusza na nim dokonanie uwag w CMR. Pracownik zobowiązany jest powiadomić przełożonego o nieścisłościach/kwestiach spornych. Dodatkowe obowiązki kierowcy wynikają w czasie wykonywania przewozu pod zamknięciem celnym.

Wykonanie przewozu

Kierowca nie może zmieniać zleceń przewozu. Pracownik ma obowiązek jechać bezpiecznie, przestrzegając zarówno przepisów ruchu drogowego (krajowych i międzynarodowych), jak i ustalonego czasu prowadzenia/odpoczynku. Oczywiście musi on dbać o powierzony ładunek. Ważne, aby przestrzegał instrukcji zawartych w zleceniu przewozowym/liście przewozowym ze szczególnym uwzględnieniem trans przejazdu i przejść granicznych. Ponadto, zmuszony jest do wykonywania poleceń służb celnych i policji drogowej. Dodatkowe obowiązki kierowcy powstają w czasie zaistnienia okoliczności negatywnych, wpływających na powstanie szkód. O każdej sytuacji nieprzewidzianej pracownik musi zawiadomić zarówno przełożonego, jak i odbiorcę.
 

Rozładunek towaru

Po stawieniu się u odbiorcy w wyznaczonym miejscu i terminie, kierowca powinien dokonać odprawy celnej ostatecznej (jeżeli jest wymagana). Pracownik, który przywiózł towar musi być obecny przy jego rozładunku celem weryfikacji jego stanu i odebrania potwierdzenia odbioru. Dodatkowe obowiązki kierowcy wynikają z konieczności sporządzenia protokołu szkodowego. O wszystkich trudnościach powinien zawiadomić swojego przełożonego.
 

Rozliczenie jazdy eksploatacyjnej

Po powrocie do bazy kierowca dokonuje rozliczenia jazdy oraz pobranych dokumentów. Ma on obowiązek złożenia sprawozdania o sytuacjach losowych, rozliczenia paliwa, a także sprzątnięcia zarówno kabiny, jak i skrzyni ładunkowej. Całość kończy się czynnościami zdawczo-odbiorczymi.
 

Inne obowiązki kierowcy

Usługi transportowe i spedycyjne obejmują swoim zakresem szerokie spektrum czynności. Kierowca ma szereg obowiązków związanych z dzienną obsługą środka transportu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu i kompletności wyposażenia pojazdu w narzędzia, części zamienne, apteczkę, sprzęt gaśniczy, wyposażenie dodatkowe czy linkę holowniczą. Równie ważna jest czystość pojazdu (wewnątrz i zewnątrz), a także weryfikacja stanu gotowości technicznej naczep i przyczep.

Podsumowanie

Nasi kierowcy swoje obowiązki wykonują zawsze sumiennie i skrupulatnie, z poszanowaniem wszelkich norm zawodowych i etycznych.
W REGESTA S.A dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo naszych kierowców, dlatego zapewniamy nowoczesny, spełniający międzynarodowe standardy sprzęt i telematykę ułatwiającą codzienną pracę. Zapewniamy także pełne szkolenie wdrożeniowe i regularne szkolenia udoskonalające. Posiadamy dedykowany do tego celu pojazd, dzięki któremu, wyszkolony trener Ecodrivingu może zaprezentować kierowcom najnowocześniejsze rozwiązania techniki umożliwiające lepsze wykorzystanie systemów używanych podczas codziennej pracy i zapoznaje kursantów z zasadami bezpiecznej i ekonomicznej jazdy.