Kultura organizacyjna

Zarząd spółki REGESTA od kilkudziesięciu lat prowadzi jednolitą strategię firmy mającą na celu:

- optymalizację kosztów prowadzenia działalności poprzez ciągłe zmniejszanie zużycia zasobów naturalnych, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych, uwzględniających wymogi ochrony środowiska; m.in. w celu zapewnienia bezawaryjności oraz troski o środowisko naturalne, stale odnawiamy tabor pojazdów własnych - obecnie w standardzie emisji spalin EURO 6,

- stałą poprawę bezpieczeństwa przewożonych ładunków, poprzez cykliczny system szkoleń kierowców i spoedytorów

- terminową realizację zleceń naszych klientów

- ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań organizacyjnych

 

REGESTA S.A. jest członkiem związku pracodawców TLP Transport Logistyka Polska


  
 

Regesta S.A. CSR
Regesta S.A. CSR

Zapewnienie zrównoważonego zarządzania kapitałem ludzkim

Najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnego biznesu jest skuteczny rozwój i właściwe ukierunkowanie potencjału wspaniałych ludzi, z jakimi jest i dane nam będzie pracować. W naszym zespole zawsze znajdą miejsce osoby potrafiące podnosić własną efektywność i rozwijać nowe produkty i usługi. Pragniemy, aby wszyscy czuli się częścią większej całości, która doskonale harmonizuje z ich osobistymi i zawodowymi celami. Dbałość o rozwój, bezpieczenstwo i higienę pracy, przestrzeganie praw człowieka oraz odpowiednią atmosferę sprzyjającą efektywności i komfortowi wykonywanych obowiązków zawodowych są proprytetami działań przyczyniających się do realizacji celów. Dbamy o  zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, wykraczające poza obowiązkowe standardy, w tym tworzenie stref relaksu i ekologicznych miejsc pracy. Ważna jest dla nas także skuteczna i dwustronna komunikacja wewnętrzna, tworzenie atmosfery dialogu i budowanie solidnej marki odpowiedzialnego pracodawcy. Obecnie w naszej firmie zatrudnionych jest 13 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, dla których stworzyliśmy specjale warunki pracy. Dbamy o równe traktowanie wszystkich pracowników oraz przeciwdziałamy wszelkim zjawiskom mogącym nosić znamiona mobbingu. Dobre relacje w poszczególnych działach i między pracownikami są możliwe dzięki uczciwości, wzajemnemu szacunkowi, tolerancji i poszanowaniu odmienności.

Odpowiedzialny biznes

Regesta S.A. CSR

Szkolenia

Firma prowadzi systematyczne szkolenia mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników. Szczególny nacisk kładziemy na szkolenie kierowców, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach,  zmniejszania zużycia paliwa oraz większego bezpieczeństwa przewożonych ładunków a co za tym idzie do większej dbałości o środowisko naturalne.

Regesta S.A. CSR

Bezpieczeństwo w pracy

W swoich działaniach na rzecz spełnienia wymagań Klientów oraz ciągłego rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku, przykładamy szczególną wagę do troski o zdrowie i życie swoich pracowników oraz o bezpieczeństwo pracy na każdym stanowisku.

Tak określony cel realizujemy przy zaangażowaniu wszystkich pracowników m.in. poprzez:

  • spełnianie wymagań prawnych i innych dotyczących BHP,

  • podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wypadkom, w tym wypadkom przy pracy, incydentom oraz chorobom zawodowym,

  • eliminowanie lub minimalizowanie występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników poprzez stosowanie właściwych technik i narzędzi na stanowiskach pracy,

  • ciągłe doskonalenie warunków BHP,

  • podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie BHP poprzez odpowiednie szkolenia.